Aktualitātes

08|01|2020

KARSTU DZĒRIENU VAI ĒDIENU UZLIEŠANA PASAŽIERIM TIEK KVALIFICĒTA KĀ NELAIMES GADĪJUMS

Eiropas Savienības tiesas 2019. gada 19. decembra spriedums lietā Nr. C-532/18 2015. gadā prasītāja, kurai nelaimes gadījuma brīdī bija 6 gadi, lidojumā no Maljorkas, Spānijā uz Vīni, Austrijā, ko veica Niki Luftfahrt (Pārvadātājs), sēdēja blakus savam tēvam. Lidojuma laikā prasītājas tēvam tika pasniegta karstas kafijas krūze, kas atradās uz pēdējam priekšā novietotā atvāžamā galdiņa. Minētā kafijas krūze apgāzās un tās karstais saturs uzlija prasītājas labajam augšstilbam un krūtīm, izraisot otrās pakāpes apdegumus.

Par notikušo nelaimes gadījumu prasītāja, kuru pārstāvē viņas tēvs kā likumīgais pārstāvis, cēla prasību, pamatojoties uz Monreālas konvencijas (Konvencija) 17. panta 1. punktu, kurš nosaka, ka, lai iestātos Pārvadātāja atbildība, notikumam, kas ir izraisījis pasažiera nāvi vai miesas bojājumu, ir jābūt kvalificētam kā nelaimes gadījumam un jābūt notikušam gaisa kuģī vai jebkuras iekāpšanas vai izkraušanas darbības laikā. Prasības mērķis bija piespriest Pārvadātājam atlīdzināt prasītājai nodarīto kaitējumu 8 500 EUR apmērā.

Oberster Gerichtshof (Austrijas Augstākā tiesa), kurā tika izskatīta konkrētā lieta saistībā ar prasītājas iesniegto kasācijas sūdzību par Pārvadātāja atbildības konstatēšanu un prasītājas iesniegtās prasības par kaitējuma atlīdzināšanu atzīšanu par pamatotu, uzdeva EST prejudiciālu jautājumu ar mērķi noskaidrot, vai Konvencijas 17. panta 1. punktā ietvertais jēdziens "nelaimes gadījums" attiecas uz ikvienu gaisa kuģī notikušu situāciju, kurā pasažiera apkalpošanai izmantots priekšmets ir radījis pasažierim konkrētus miesas bojājumus, nenoskaidrojot, vai šī situācija ir radīta saistībā ar gaisa transportam raksturīgo risku?

EST norādīja, ka, ņemot vērā Konvencijas klusēšanu attiecībā uz jēdziena "nelaimes gadījums" definīciju, tās saturs ir tulkojums atbilstoši jēdziena parastajai nozīmei atbilstoši vispārējo starptautisko tiesību interpretācijas noteikumiem, kas EST ir saistoši, kā nejaušs notikums, kas rada neparedzētu kaitējumu.

Eiropas Savienības tiesa (EST) ir pasludinājusi spriedumu lietā, atzīstot, ka ikviena gaisa kuģī notikusi situācija, kurā pasažiera apkalpošanai izmantots priekšmets (piemēram, karsts dzēriens) ir nodarījis pasažierim miesas bojājumu ir uzskatāms par nelaimes gadījumu Konvencija 17. panta 1. punkta izpratnē un turklāt nav nepieciešams vērtēt vai noskaidrot, vai situāciju ir izraisījis gaisa transportam raksturīgs risks (piemēram, turbulence).


Pieejams: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B632A7C7A9F85CE4DC524F86CE061772?text=&docid=221796&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3367835#Footnote*


Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tiesas nolēmumu, Jūs varat sazināties ar ZAB "Azanda & Associates", rakstot uz e-pastu: info@azanda.lv


 
 
 
Sākums
 
© 2020 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»